Integritets policy

Updaterad:  2023.02.12

Igknight Nordic AB, registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559286-4226 (“Igknight”, “vi”, “oss”, “vår”) har åtagit sig att skydda och respektera din integritet. Detta integritetsmeddelande förklarar hur vi samlar in, använder och delar personuppgifter om dig om du är (1) en auktoriserad användare eller representant för ett företag som är kund och/eller partner till Igknight, (2) besöker vår hemsida eller (3) är i kontakt med oss på något annat sätt. Dessutom förklarar detta integritetsmeddelande hur du kan utöva dina rättigheter.

1. Dina rättigheter och hur du kan utöva dem

Du har flera rättigheter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (“GDPR”), och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. Dessa rättigheter är:

Rätt till tillgång till dina uppgifter: Du kan få information från Igknight om vilka personuppgifter vi har samlat in, varför vi har samlat in dem och så vidare.

Rätt till rättelse:. Om någon av dina personuppgifter som vi behandlar är felaktig har du rätt att få dem rättade.

Rätt till radering (“rätt att bli bortglömd”): Du kan begära att Igknight raderar personuppgifter som vi har samlat in om dig. Igknight kommer då, om inga undantag från denna regel är tillämpliga, att ta bort de begärda personuppgifterna.

Rätt till begränsning: Du kan begära att Igknight begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. om du bestrider riktigheten av de personuppgifter som behandlas av oss. Vi måste då begränsa behandlingen medan vi kontrollerar att din begäran är korrekt.

Rätt att invända: Du kan invända mot den behandling av dina personuppgifter som Igknight utför på grundval av laglig grund av vårt legitima intresse enligt vad som anges ovan i detta integritetsmeddelande, inklusive profilering som vi utför på grundval av vårt legitima intresse, varvid vi måste bedöma om vi kan fortsätta att behandla dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet: Du kan begära att Igknight tillhandahåller alla personuppgifter som Igknight behandlar om dig i ett enkelt och överskådligt format.

Lämna in ett klagomål:.Om du är missnöjd med vår hantering av personuppgifterna kan du lämna in ett överklagande till Integritetsskyddsmyndigheten, som är den ledande tillsynsmyndigheten för Igknight i EU.

Om du kontaktar oss och ber oss att ge dig de uppgifter som vi har samlat in om dig eller utövar andra rättigheter som nämns i detta integritetsmeddelande, kommer vi att be dig att verifiera dig själv för att förhindra att personuppgifter lämnas ut till fel person. Den lagliga grunden för sådan behandling bygger på rättsliga skyldigheter enligt GDPR och vårt legitima intresse av att verifiera din identitet för att förhindra att personuppgifter lämnas ut till fel person.

2. Vilken typ av personuppgifter samlar vi in, i vilket syfte och vilken rättslig grund åberopar vi?

2.1 Du som är representant för en kund och/eller partner hos Igknight.

Om du är representant för en kund och/eller partner till Igknight kommer vi att behandla dina personuppgifter i samband med att vi tar emot kunden och/eller partnern och för att administrera vår relation med och uppfylla vårt avtal med det företag som du representerar.

Kategorier av personuppgifter

För- och efternamn

Företagsnamn

Telefonnummer

e-postadress

Syfte

För att tillhandahålla tjänster och support och för att administrera avtalet med det företag som du representerar.

För att skicka marknadsföring till dig, bland annat via e-post. Du kan välja bort ytterligare marknadsföring genom att klicka på en länk i varje meddelande som skickas via e-post eller genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

För att uppfylla juridiska skyldigheter (t.ex. redovisningskrav) och för att rapportera brottslig verksamhet.

Rättslig grund

Rättslig skyldighet: För att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. bokförings- och skattelagstiftning.

Legitimt intresse: För att uppfylla ett legitimt och tvingande intresse, t.ex. för att uppfylla ett avtal med våra kunder, för att skapa användarkonton och roller och för att kommunicera med dig.

2.2 Du som besöker vår hemsida

När du besöker vår hemsida samlar vi in information som du väljer att lämna till oss, t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer. Vi kan också samla in personuppgifter genom kakor.

Kategorier av personuppgifter

Kontaktuppgifter: namn, telefonnummer och e-postadress.

Surfvanor och besökshistorik: vilka sidor du har besökt på vår (och andras) hemsida och hur länge.

Demografisk information: ålder, kön, civilstånd, adress och utbildning.

Inloggningsuppgifter: e-postadress och lösenord.

Profilering- och rörelsemönster: val och gjorda köp, antal klick, platsuppgifter, preferenser, anpassad publik och profil.

Tekniska data: teknisk utrustning som används, tidsstämplar, metadata, cookie-ID och IP-adress.

Syfte

För att underhålla, tillhandahålla, testa och förbättra vår hemsida.

För att ge dig stöd när du har problem på vår hemsida.

För att skicka marknadsföring till dig, bland annat via e-post. Du kan välja bort ytterligare marknadsföring genom att klicka på en länk i varje meddelande som skickas via e-post eller genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

För att skapa rapporter, granska effekten av marknadsföringskampanjer och skapa anonymiserad statistik om användningen av vår hemsida.

För förvaltning, utveckling och testning av våra IT-system för att säkerställa att vår hemsida håller hög kvalitet samt för att identifiera och förebygga säkerhetsattacker som virus.

För att tillhandahålla lämpliga och skräddarsydda erbjudanden och annonser till dig.

Rättslig grund

Legitimt intresse: Vi har ett legitimt och tvingande intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. för att ge dig marknadsföring, för att få anonymiserad statistik och för att hantera, utveckla, testa och förbättra vårt IT-system och våra tjänster.

2.3 Du som kontaktar vår kundtjänst eller på annat sätt interagerar med oss

När du kontaktar oss, t.ex. med frågor om våra tjänster eller när du på annat sätt interagerar med oss, behandlar vi de personuppgifter som du väljer att lämna till oss.

Kategorier av personuppgifter

Kontaktuppgifter: namn, telefonnummer och e-postadress.

Tjänsteförfrågningar: information som du väljer att skicka till oss och information om din förfrågan.

Syfte

För att kommunicera med dig och administrera din begäran.

För att analysera samtal för att förbättra vår kommunikation och för din och vår säkerhet.

För att få anonymiserad statistik om användningen av Igknight kommunikationskanaler.

För att underhålla, utveckla, testa och förbättra Igknight tjänster och de tekniska plattformar på vilka de erbjuds.

Rättslig grund

Legitimt intresse: Vi har ett legitimt och tvingande intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. för att ge dig marknadsföring, för att få anonymiserad statistik och för att hantera, utveckla, testa och förbättra vårt IT-system och våra tjänster.

3. Vem delar vi dina personuppgifter med?

I samband med ett eller flera av de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande kan Igknight komma att lämna ut dina personuppgifter till:

Andra enheter inom Igknight-koncernen.

Tredje part som tillhandahåller tjänster till oss, t. ex. webbhotell för system, hantering och support, dataanalys, förmedling av annonser, säkerhetskopiering av data samt datasäkerhet och lagringstjänster.

Andra tredje parter om vi anser det nödvändigt eller lämpligt enligt tillämplig lag (t. ex., men inte begränsat till, en myndighetsorder eller en stämning, som vi kommer att vidta åtgärder för att bestrida innan vi avslöjar dem), eller om vi i god tro anser att det är rimligt nödvändigt (1) för att svara på anspråk som riktas mot oss eller för att uppfylla rättsliga krav (t. ex. förfrågningar om utlämnande av uppgifter, stämningar eller fullmakter); (2) för att upprätthålla eller administrera våra policyer och avtal med användare; (3) för bedrägeribekämpning, riskbedömning, utredning, kundsupport, produktutveckling och felsökning, inklusive utredning av brott mot våra villkor eller avtal med andra; eller (4) för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet, dess användare, affärspartners eller allmänheten.

Vi kan också sälja, överföra eller på annat sätt dela med oss av vissa eller alla våra tillgångar, inklusive dina personuppgifter, i samband med en fusion, ett förvärv, en omorganisation eller försäljning av tillgångar eller i händelse av konkurs. Under sådana omständigheter kommer vi att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att meddela våra användare om deras personuppgifter ska avslöjas eller överföras och/eller blir föremål för ett annat sekretessmeddelande.

De utlämningar som beskrivs i det här avsnittet kan leda till att dina uppgifter överförs till länder eller regioner med dataskyddslagar som skiljer sig från dem i ditt hemland.

I de fall uppgifterna överförs utanför ditt hemland vidtar vi åtgärder för att se till att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats för att skydda dessa uppgifter. Om du är bosatt i EU/EES kan sådana skyddsåtgärder omfatta ett avtal om dataöverföring med datamottagaren baserat på standardavtalsklausuler eller en annan mekanism som godkänts av Europeiska kommissionen för överföring av personuppgifter till tredje land. För ytterligare information om de överföringar som beskrivs ovan och de lämpliga skyddsåtgärder som används med avseende på sådana överföringar, vänligen kontakta via kontaktuppgifterna nedan.

4. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att behandla personuppgifterna så länge som vi behöver för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t. ex. för att lagra specifik information i enlighet med bokförings- eller skattekrav.

5. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att se till att personuppgifterna hålls säkra i enlighet med branschens bästa praxis och gällande lagar för att skydda de uppgifter som vi samlar in mot förlust, ändring, förstörelse, missbruk och obehörig åtkomst eller utlämning.

För att förhindra obehörig åtkomst, upprätthålla datanoggrannhet och säkerställa lämplig användning av de personuppgifter vi samlar in har vi infört fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden. Vi använder hash- och krypteringstekniker för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas.

Vi har riktlinjer för att upprätthålla kontrollen och den fysiska säkerheten för de anläggningar som används för att lagra data och endast ge tillgång till auktoriserad personal, begränsa tillgången till data till endast de anställda, entreprenörer och agenter som behöver den för att tillhandahålla och stödja våra tjänster. Alla våra anställda är bundna av sekretessförpliktelser och kan bli föremål för disciplinära eller rättsliga åtgärder om de inte uppfyller dessa skyldigheter.

Vi behandlar uppgifterna på ett sätt som är förenligt med och relevant för det syfte för vilket de samlades in. I den mån det är nödvändigt för dessa ändamål vidtar vi rimliga åtgärder för att se till att alla uppgifter som vi har hand om är korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga för den avsedda användningen.

6. Hemsidor från tredje part

Vår hemsida kan innehålla länkar till hemsidor som ägs och/eller drivs av tredje part, inklusive, men inte begränsat till, hemsidor som ägs och/eller drivs av tredje part. Vi är inte ansvariga för integritetsskyddet eller innehållet på sådana hemsidor. Dessa hemsidor från tredje part har separata integritets- och datainsamlingsrutiner och vi har inget ansvar eller skyldighet i samband med dem.

7. Användning av minderåriga

Besökare under sexton år får inte använda och/eller lämna in sina personuppgifter på denna hemsida. Om du får kännedom om att någon som är sexton år eller yngre har lämnat information på denna hemsida, vänligen kontakta oss på [email protected] så att vi kan vidta åtgärder för att utreda och ta bort deras uppgifter.

8. Ändringar i detta integritetsmeddelande

Igknight har rätt att uppdatera detta integritetsmeddelande när som helst. Vi uppmuntrar dig att ofta kontrollera denna sida för eventuella ändringar för att hålla dig informerad om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.